RODO

Pełny obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu prowadzonym przez Komornika Sądowego Pawła Repsa”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1168 ze zm.) (dalej: u.k.s.), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu Paweł Reps Kancelaria Komornicza nr XX, ul. Łódzka 31a/1 we Wrocławiu. Informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail: wroclaw.reps@komornik.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego (określonych w art. 3 u.k.s.), jak również innych czynności, jakie spoczywają na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO 1 ), w tym potrzeba archiwizacji akt postępowania egzekucyjnego.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty, które są upoważnione do otrzymywania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również do organizacji międzynarodowych

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wypełniania przez Administratora obowiązków komornika, do celów archiwalnych (co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Informuję, że przysługują Pani/Panu następujące prawa wynikające z przepisów RODO:

1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez komornika tajemnicy zawodowej,

2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – w zakresie prowadzonych postępowań lub czynności podejmowanych przez komornika na podstawie art. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2 u.k.s., przepis art. 16 RODO stosuje się wyłącznie w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.),

3. prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – w ramach wykonywania przez komornika zadań, o których mowa w art. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2 u.k.s., skorzystanie przez Panią/Pana z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, odbywa się wyłącznie w sposób przewidziany w art. 767 k.p.c.

Mając na względzie fakt, że Administrator nie przetwarza Pani/Panu danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e oraz f RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jak również wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak i obowiązków nałożonych na komornika sądowego. Komornik może domagać się podania takich danych osobowych, jak w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL, NIP, informacje o stanie majątkowym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Należy jednak wskazać, że niepodanie danych może skutkować brakiem załatwienia przez Administratora indywidualnej sprawy, o jaką do niego zawnioskowano.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Uprzejmie informujemy, że Administrator nie posługuje się zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.