Jeżeli w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Repsa prowadzone jest wobec Pana/Pani postępowanie egzekucyjne lub postępowanie o wykonanie zabezpieczenia, to zostało wszczęte z wniosku Wierzyciela (Uprawnionego) albo na polecenie Sądu – Komornik jest wyłącznie wykonawcą tytułu wykonawczego. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

OBOWIĄZKI DŁUŻNIKA

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wiąże się z obowiązkiem spełnienia dochodzonego na rzecz wierzyciela świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Zgodnie z ogólną zasadą wnikającą z art. 770 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 590 z późn. zm., dalej „kpc”) koszty postępowania są ściągane od dłużnika wraz z należnościami egzekwowanymi na rzecz wierzyciela. Jeżeli postępowanie zostanie umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji, dłużnik jest zobowiązany do spłaty kosztów egzekucyjnych (prawomocne postanowienie kończące postępowanie jest tytułem egzekucyjnym podlegającym egzekucji).

Dłużnik na wezwanie Komornika ma obowiązek złożenia wykazu majątku. Niewykonanie zobowiązania jest zagrożone grzywną do 3000,00 zł (formularz wykazu majątku znajduje się w plikach do pobrania). Dodatkowo należy powiadamiać Komornika w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc – pod rygorem nałożenia grzywy do 2000,00 zł.

SKUTKI PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możliwości ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jeżeli egzekucja z innych przyczyn nie jest niedopuszczalna ( art. 826 § 1 kpc). Oznacza to, że wierzyciel, który nie uzyskał zaspokojenia, ma możliwość inicjowania kolejnych postępowań egzekucyjnych, przerywając bieg przedawnienia roszczenia zasądzonego tytułem wykonawczym i powiększając wysokość roszczenia o wynagrodzenie z tytuł zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym za czynności adwokata albo radcy prawnego. Celem wyłączenia możliwości dalszego prowadzenia egzekucji w oparciu o ten sam tytuł wykonawczy w interesie dłużnika leży szybkie i pozytywne ukończenie postępowania – wówczas wyegzekwowany tytuł wykonawczy Komornik pozostawi w aktach sprawy i zawiadomi trzeciodłużników (dłużników zajętych wierzytelnośc) o ukończeniu egzekucji.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z Kancelarią – odbiór korespondencji pozwala na zapoznanie się ze środkami ochrony prawnej oraz uzyskania informacji, z jakich przedmiotów będzie prowadzona egzekucja. Im szybciej podjęte zosyaną kroki w celu spłay zadłużenia, tym mniejsze będą koszty egzekucyjne i dolegliwości z tytułu prowadzonej egzekucji. Uchylanie się od obowiązku zapłaty nie jest rozwiązaniem problemu!

Co to jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza jest procesem prawnym, podczas którego komornik przeprowadza działania, które mają na celu odzyskać należności. To ostatni etap windykacji, jest ona inicjowana przez wierzyciela, który wykorzystał już inne możliwości na odzyskanie należności. Należy pamiętać o tym, że egzekutor jest osobą, która wykonuje wyrok wydany przez sąd.

Egzekucja komornicza najczęściej polega na zajęciu wynagrodzenia za pracę dłużnika, jednak jeśli nie będzie ona wystarczająca, to egzekutor ma prawo wymagać także należności z emerytury, renty czy z majątku dłużnika.

Ile trwa egzekucja komornicza?

Nie ma określonego czasu na to, ile powinna trwać egzekucja komornicza, ponieważ komornik sądowy, wszczynając egzekucję, nie wie, czy będzie ona skuteczna. Jeśli egzekutor zajmie tylko wynagrodzenie za płacę, to sam proces odzyskiwania należności nie musi być długi. Proces egzekucyjny może wydłużyć się nawet o kilka lat, jeśli wysokość długu jest duża, a suma egzekucji nie zostanie zaspokojona pomimo np. licytacji komorniczej.

Ile kosztuje egzekucja komornicza?

Podstawowa opłata egzekucyjna wynosi 10% i jest obliczana na podstawie całej kwoty egzekwowanej przez komornika. Dłużnik, który w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o procesie egzekucyjnym pokryje całość zadłużenia skorzystać z preferencyjnej opłaty egzekucyjnej, która wynosi 3%. Inne stawki za koszty komornicze są także przy umorzeniu długów, jeśli umorzenie nastąpi wskutek spłaty długu lub poprzez zawarcie porozumienia, dłużnik zobowiązany jest ponieść opłatę w wysokości 5%. Warto pamiętać, że poza podstawowymi opłatami komorniczymi, można spotkać się także z dodatkowymi opłatami np. za utrudnianie czynności komorniczych.

Kim jest komornik sądowy, jakie są jego obowiązki?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Zadaniem egzekutora jest sprawne przeprowadzenie egzekucji sądowej i zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Komornik sądowy musi obowiązkowo kierować się zasadami etyki zawodowej, co więcej jest on zobowiązany do tajemnicy zawodowej, nie może on wyjawiać informacji na temat bieżących spraw egzekucyjnych.

Obowiązki dłużnika

Dłużnik zobowiązany jest jak najszybciej spłacić należności, ponadto zobowiązany jest on wykonywać polecenia komornika sądowego. Dłużnik nie może utrudniać pracy komornikowi podczas postępowania egzekucyjnego, może się to wiązać z dodatkowymi opłatami oraz odpowiedzialnością karną. Zadłużony musi poinformować egzekutora o wykazie majątku, czy o zmianie miejsca zamieszkania.

Prawa dłużnika

Dłużnik jest informowany o swoich prawach w pismach informujących o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, warto dobrze je znać.

Prawo dłużnika do informacji od komornika

Dłużnik zawsze musi zostać powiadomiony o rozpoczęciu egzekucji komorniczej, nie można jej przeprowadzić bez wcześniejszej informacji o toczącej się sprawie.

Prawo do zawiadomienia o egzekucji komorniczej

Zadłużony ma prawo do otrzymywania informacji na temat egzekucji komorniczej, na żądanie dłużnika egzekutor udziela wyjaśnień o sprawie sądowej.

Prawo do skorzystania z pomocy prawnej

Warto pamiętać także o tym, że dłużnik ma prawo do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Na każdym etapie procesu egzekucyjnego, zadłużony może być reprezentowany przez prawnika, który może wykonywać wszelkie czynności w imieniu dłużnika w postępowaniu komorniczym.