Polityka Prywatności

„Polityka prywatności strony internetowej www.reps.pl”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka reguluje zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej www.reps.pl (dalej jako „Strona internetowa”). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest Paweł Reps, sprawujący urząd Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Wrocław-Krzyki we Wrocławiu w Kancelarii Komorniczej nr XX, mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Łódzkiej 31a/1, adres poczty elektronicznej: wroclaw.reps@komornik.pl, dalej jako „Administrator”.I

II. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem Strony internetowej  w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jako wykonanie umowy związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (tj. możliwość wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy).
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

III. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,

IV. RETENCJA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
V. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale brak ich podania sprawi, że nie będzie możliwe wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy.

VI. PROFILOWANIE
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

VII. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VIII. REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2.Podstawy prawne żądania użytkownika:
2.1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
2.2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
2.3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
2.4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
2.5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
2.6. Sprzeciw – art. 21 RODO
2.7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: wroclaw.reps@komornik.pl.
4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. PLIKI “COOKIES”
5. Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”.
6. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin Strony internetowej.
7. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies” sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
8. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na Stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
9. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).