Kiedy komornik nie może wejść do domu dłużnika?

lut 27, 2024 | Aktualności

Komornik sądowy jest urzędnikiem, którego praca jest niezwykle ważna w kontekście egzekwowania postanowień wymiaru sprawiedliwości, dotyczących mienia dłużników. Komornicy posiadają uprawnienia, dzięki którym mogą zajmować majątek dłużnika znajdujący się na kontach bankowych, a nawet w określonych sytuacjach, wchodzić do ich domów. Kiedy prawo dopuszcza takie działanie, a kiedy jest ono zabronione?

W jakich sytuacjach komornik nie może wejść do domu dłużnika?

Choć może to być dla wielu osób zaskakujące, to komornik może wejść do mieszkania dłużnika tylko w jego obecności lub za jego zgodą. Jeśli dłużnik nie wyraża zgody, komornik nie ma prawa wejścia, chyba że uzyska specjalny nakaz sądowy pozwalający na przeprowadzenie czynności egzekucyjnej bez jego pozwolenia. Obowiązkiem komornika w takiej sytuacji jest więc wystąpienie do sądu o wydanie nakazu przeszukania. Ponadto zainteresowanie może budzić kwestia tego, czy komornik może przeszukać wynajmowane mieszkanie. Przepisy pozwalają na to, nie mniej konieczne jest spełnienie pozostałych warunków.

Istotne jest również to, że komornik nie może prowadzić czynności egzekucyjnych w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych (z zasady między 21:00 a 6:00), chyba że dłużnik wyrazi na to zgodę. Co więcej, urzędnik dokonujący egzekucji mienia musi przestrzegać zasad ochrony godności dłużnika oraz jego życia prywatnego. Oznacza to, że nie może on przeszukiwać miejsc intymnych lub naruszać prywatności dłużnika i jego rodziny bez uzasadnionej potrzeby i nakazu sądowego.

Jak wygląda egzekucja mienia z domu dłużnika?

Komornik, zazwyczaj z asystą świadka lub funkcjonariusza policji, udaje się do miejsca zamieszkania dłużnika w celu przeprowadzenia egzekucji. Następnie przeprowadza inwentaryzację mienia dłużnika, sporządzając szczegółowy spis przedmiotów, które podlegają zajęciu. Nie wszystkie przedmioty mogą być zajęte – z egzekucji wyłączone są przedmioty codziennego użytku, niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dłużnika i jego rodziny, oraz inne przedmioty wymienione w przepisach jako niemożliwe do zajęcia (np. narzędzia pracy). Zajęte przedmioty są odpowiednio oznaczane i zabezpieczane przez komornika. W niektórych przypadkach, jeśli zajęcie mienia w miejscu zamieszkania dłużnika nie jest możliwe lub celowe, komornik może zdecydować o jego przeniesieniu w inne miejsce w celu zabezpieczenia.

Co dzieje się z mieniem zajętym przez komornika?

Głównym celem zajęcia mienia jest przekształcenie go w gotówkę, która zostanie użyta do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Mienie jest zazwyczaj sprzedawane na licytacji komorniczej, która może odbywać się w formie licytacji jawnej lub przez internet. Cena wywoławcza na licytacji jest często niższa niż wartość rynkowa mienia, aby zachęcić do udziału w licytacji i szybkiego zbycia mienia. Środki uzyskane ze sprzedaży mienia są następnie wykorzystywane do pokrycia kosztów egzekucji komorniczej, w tym wynagrodzenia komornika, oraz do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Jeśli po sprzedaży wszystkiego zajętego mienia pozostaną jakiekolwiek nadwyżki, są one zwracane dłużnikowi.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące działania swojego komornika, to skontaktuj się ze mną.